Monday, 06/04/2020 - 18:46|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN TÂN KỲ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hướng dẫn thị đua khen thưởng 

Ngày 14 tháng 4 năm 2014 Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã có Công văn số 617/SGD&ĐT-VP về việc hướng dẫn xét và nộp hồ sơ thi đua,khen thưởng năm học 2013-2014...

Trong những năm qua, công tác thi đua, khen thưởng của ngành Giáo dục và đào tạo đã có nhiều đổi mới, tạo được không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp ở nhiều địa phương, đơn vị; góp phần khích lệ, động viên, phát huy vai trò tích cực của từng tập thể, cá nhân, trở thành động lực quan trọng để toàn ngành phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Để chuẩn bị cho tổng kết nhiệm vụ năm học 2013- 2014 và bình xét xếp loại thi đua cuối năm học; Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác xét thi đua, khen thưởng cho các tập thể và cá nhân như sau:

I. Nguyên tắc khen thưởng

1. Chính xác, công khai, dân chủ, công bằng, kịp thời và đảm bảo hồ sơ, thủ tục theo quy định.

2. Việc khen thưởng và đề nghị khen thưởng phải đảm bảo tiêu chuẩn khen thưởng. Thành tích đến đâu, khen đến đó, không nhất thiết phải khen theo trình tự có hình thức khen thưởng mức thấp rồi mới được khen thưởng với mức cao hơn. Đặc biệt quan tâm tới người lao động, giáo viên trực tiếp giảng dạy, người công tác tại các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

3. Không xét khen thưởng hoặc đề nghị khen thưởng (trừ trường hợp có thành tích xuất sắc đột xuất), đối với các trường hợp sau:

- Không đăng ký thi đua theo quy định;

- Không tổ chức hoặc không tham gia phong trào thi đua;

- Không thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo về công tác thi đua, khen thưởng;

- Đang trong thời gian kỷ luật.

II. Các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cuối năm học

1. Đối với cá nhân

          - Xét chọn, đề nghị cấp có thẩm quyền tặng các danh hiệu Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cơ sở, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, chiến sỹ thi đua toàn quốc.

          - Lựa chọn cá nhân tiêu biểu, có bề dày thành tích, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; Chủ tịch nước tặng Huân chương các mức và danh hiệu Anh hùng Lao động.

2. Đối với tập thể   

- Cơ quan quản lý giáo dục các cấp; các nhà trường, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp; xét chọn, đề nghị cấp có thẩm quyền tặng các danh hiệu: Tập thể lao động tiên tiến, Tập thể lao động xuất sắc năm học 2013-2014.

- Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành, thị, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ căn cứ vào các tiêu chí đánh giá thi đua năm học 2013-2014 và mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm học của các đơn vị, theo các nội dung tại Công văn số 1649/SGD&ĐT-VP ngày 06/9/2013 về việc Hướng dẫn công tác Thi đua, Khen thưởng năm học 2013-2014; để xếp loại mức độ hoàn thành các tiêu chí thi đua cho các phòng giáo dục và đào tạo, theo các mức (hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt, đạt loại khá, xếp loại trung bình, yếu). Những đơn vị nào đạt loại xuất sắc mới đủ tiêu chuẩn để đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tỷ lệ Tập thể lao động xuất sắc tối đa không quá 30% tổng số Tập thể Lao động tiên tiến.

- Lựa chọn đơn vị xuất sắc tiêu biểu, có bề dày thành tích (đủ các tiêu chuẩn khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và các quy định liên quan), đề nghị UBND tỉnh, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; Chủ tịch nước tặng Huân chương các mức năm học 2013-2014.

III. Các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng

          1. Danh hiệu Lao động tiên tiến

Cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong các cơ sở giáo dục và đào tạo, để được công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến, phải là những cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao; chấp hành tốt nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị và chủ trương, chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước; tích cực học tập chính trị, văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ; có đạo đức tốt, lối sống lành mạnh. 

2. Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở

- Đối với giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trong các trường trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo quản lý; để được đề nghị công nhận là Chiến sĩ thi đua cơ sở, phải là những cá nhân xuất sắc, tiêu biểu trong số cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”. Có sáng kiến, cải tiến để nâng cao chất lượng giảng dạy hoặc giáo dục học sinh, được Hội đồng khoa học, sáng kiến ngành giáo dục huyện, thị, thành phố đánh giá, xếp loại, hoặc đạt giải trong các kỳ thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Tỷ lệ Chiến sỹ thi đua cơ sở ở mỗi đơn vị tối đa không quá 20% tổng số Lao động tiên tiến   

- Đối với giáo viên tại các cơ sở giáo dục do Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý toàn diện, để được đề nghị công nhận là Chiến sĩ thi đua cơ sở, phải là những cá nhân xuất sắc, tiêu biểu trong số cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”. Có sáng kiến, cải tiến để nâng cao chất lượng giảng dạy hoặc giáo dục học sinh, được Hội đồng Khoa học, sáng kiến ngành giáo dục tỉnh đánh giá xếp loại hoặc đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh trong chu kỳ. Tỷ lệ Chiến sỹ thi đua cơ sở ở mỗi đơn vị tối đa không quá 20% tổng số Lao động tiên tiến

- Đối với đối tượng là cán bộ quản lý cấp trưởng, cấp phó; Bí thư Đoàn trường, hoặc đối với viên chức, người lao động trong cơ quan đơn vị, phải có sáng kiến cải tiến nâng cao hiệu quả công tác được Hội đồng khoa học, sáng kiến cấp cơ sở công nhận SKKN đạt loại A hoặc loại B. Đơn vị do cán bộ đó quản lý, chỉ đạo phải đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến; Đoàn trường được huyện, thành, thị đoàn xếp từ loại tốt trở lên.

     - Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” xét hàng năm, nên việc xem xét công nhận các sáng kiến kinh nghiệm chỉ có giá trị trong năm đó. Theo đó, giá trị của các sáng kiến kinh nghiệm chỉ có tác dụng trong năm đề nghị.

      3. Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh                

Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” được xét tặng thường xuyên hàng năm, 3 năm xét một lần cho 1 cá nhân xuất sắc, tiêu biểu được lựa chọn trong số các cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở 3 năm liên tục (tính đến thời điểm xét tặng). Có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân 3 lần liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; Có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp mới, hoặc áp dụng công nghệ mới, nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả công tác, được phổ biến, áp dụng rộng rãi trong phạm vi toàn tỉnh đem lại hiệu quả thiết thực và phải được Hội đồng khoa học sáng kiến cấp tỉnh quyết định công nhận; Giá trị của các sáng kiến kinh nghiệm chỉ có tác dụng trong thời gian xem xét 3 năm, báo cáo thành tích phải được viết trong 3 năm liên tục. Tỷ lệ Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh tối đa không quá 20% tổng số Chiến sỹ thi đua cơ sở.

4. Danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”

Xét chọn những tập thể tiêu biểu được lựa chọn trong số các tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch được giao. Có trên 50% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên; không có cá nhân vi phạm an toàn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng. Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đoàn thể đạt khá trở lên.

5. Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”

- Xét chọn những tập thể tiêu biểu, được lựa chọn trong số các tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”. Sáng tạo, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước. Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả. Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có ít nhất 70% cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. Phải có cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên. Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Tổ chức Đảng đạt trong sạch vững mạnh, Đoàn thể đạt xuất sắc.

- Số lượng đảm bảo tỷ lệ không vượt quá 30% trên tổng số tập thể được công nhận danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”.

      6. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo            

      Tiêu chuẩn xét tặng Bằng khen được thực hiện theo Điều 72 Luật Thi đua, khen thưởng và Thông tư số 12/2012/TT-BGDĐT ngày 03/4/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chọn những cá nhân, tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen.

      - Căn cứ vào số lượng Bằng khen được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao chỉ tiêu cho ngành giáo dục và đào tạo Nghệ An năm học 2013-2014, Sở giao số lượng Bằng khen cho các đơn vị như sau:

      + Mỗi Phòng Giáo dục và Đào tạo chọn và đề nghị 02 tập thể; 02 cá nhân xuất sắc tiêu biểu trong năm học 2013-2014, đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen.

      + Khối các trường THPT, TCCN, TTGDTX, TTGDTH-HN tỉnh và các đơn vị trực thuộc đề xuất 01 tập thể hoặc 01 cá nhân đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen.

      7. Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh

Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh để tặng cho các tập thể, cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thường xuyên hàng năm.

a. Đối với tập thể: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm; tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ, tích cực hưởng ứng và tổ chức tốt các phong trào thi đua. Liên tục 2 năm đến thời điểm đề nghị phải đạt 02 lần liên tục danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc". Tổ chức Đảng đạt trong sạch vững mạnh, Đoàn thể đạt xuất sắc.

b. Đối với cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và thực hiện tốt nghĩa vụ công dân. Có phẩm chất đạo đức tốt; đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đi đầu trong các phong trào thi đua. Tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Liên tục 2 năm đến thời điểm đề nghị, phải đạt 02 lần liên tục danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở". Nếu là Đảng viên phải là Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.  

      8. Cờ thi đua cấp tỉnh, Cờ thi đua của Chính phủ (văn bản này gọi tắt là cờ thi đua các cấp)

      - Cờ thi đua các cấp được xét tặng hàng năm (mỗi năm 1 lần, Báo cáo thành tích viết trong một năm)

      - Tiêu chuẩn xét tặng Cờ thi đua các cấp thực hiện theo Điều 25, 26 của Luật Thi đua, khen thưởng, cụ thể.

      + Cờ thi đua của UBND tỉnh, được xét chọn cho những tập thể tiêu biểu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2013-2014 (ưu tiên cho những đơn vị có năm tồ chức kỷ niệm ngày thành lập trường, hoặc nằm trong lộ trình tổ chức kỷ niệm trường trong một vài năm tới, đã được Sở Giáo dục và Đào tạo cho phép), tiêu chuẩn cụ thể như sau:

      + Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong năm; là tập thể tiêu biểu xuất sắc nhất của ngành; 

      + Có nhân tố mới, mô hình mới để các tập thể khác trong tỉnh học tập;

      + Nội bộ đoàn kết, tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác.

      - Tiêu chuẩn xét “Cờ thi đua của Chính phủ” 

      + Cờ thi đua của Chính phủ, được xét chọn cho những tập thể tiêu biểu, xuất sắc nhất trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm học 2013-2014, cụ thể:

      + Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong năm; là tập thể tiêu biểu xuất sắc nhất trong khối, trong cụm; 

      + Có nhân tố mới, mô hình mới cho cả tỉnh học tập; Nội bộ đoàn kết, đi sâu trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác.       Theo chỉ tiêu năm học 2013-2014, Cờ thi đua của Chính phủ phân cho ngành giáo dục và đào tạo (khối trực thuộc Sở 01 Cờ).

      9. Các hình thức đề xuất khen thưởng khác, thực hiện theo các văn bản quy định hiện hành.

      Lưu ý: Khi xét đề nghị tặng các danh hiệu thi đua, các đơn vị cần bám sát tiêu chuẩn và kết quả hoạt động của đơn vị mình, tránh đề nghị tràn lan, không đủ các tiêu chuẩn nhưng vẫn đề nghị khen thưởng, hoặc đề nghị vượt quá tỷ lệ quy định.

    IV. Hồ sơ, thủ tục đề nghị khen thưởng

1. Việc công nhận các danh hiệu thi đua, thực hiện theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003, Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2011của Bộ Nội vụ, Thông tư số 12/2012/TT-BGDĐT ngày 03/4/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Hồ sơ phải được đánh máy cẩn thận, không viết tay, thực hiện  theo đúng thể thúc hướng dẫn Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ.

     3. Danh mục hồ sơ thi đua nộp về Hội đồng thi đua- khen thưởng ngành bao gồm:

              - Tờ trình đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua năm học 2013-2014.

              - Trích biên bản họp Hội đồng thi đua.

              - Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua cho tập thể và cá nhân.

              - Quyết định thành lập Hội đồng xét SKKN cấp cơ sở

              - Quyết định công nhận SKKN cấp cơ sở (năm học 2013-2014).

              - Bản SKKN bậc 3 (thuộc đối tượng: Lãnh đạo nhà trường, Bí thư Đoàn trường, cán bộ văn thư, kế toán…, nếu có đề xuất danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, năm học 2013-2014).

              - Bản khai thành tích của tập thể, cá nhân (bao gồm cả bản khai thành tích Lao động tiên tiến, tóm tắt thành tích cá nhân, tập thể).

              - Xác nhận xếp loại Chi bộ, Đảng bộ năm 2013.

              - Hồ sơ minh chứng (Lưu ý: các bản poto danh hiệu khen thưởng, không yêu cầu công chứng).

4. Tuyến trình khen thưởng

- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ trình Hội đồng thi đua, Khen thưởng ngành: Xét, công nhận khen thưởng Huyện tiên tiến, Huyện tiên tiến xuất sắc về  lĩnh vực giáo dục và đào tạo; trình đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen, Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm học 2013-2014; các hiệp y khen thưởng theo quy định.

      - Để kịp thời xét, nộp hồ sơ khen thưởng lên tuyến trên đúng thời gian quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đề nghị khen thưởng của các đơn vị từ ngày 30 tháng 5 đến hết ngày 10 tháng 6 năm 2014 (những hồ sơ nộp sau ngày này sẽ không có giá trị. 


Nguồn tin: Sở GD & ĐTTổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết